ISO standardi | Interne provere | Projekti

Institut za istraživanja i projektovanja u privredi

Održavanje implementiranih sistema menadžmenta

Institut za istraživanja i projektovanja u privredi nudi mogućnost eksternog održavanja već uvedenog sistema menadžmenta.

Česta je pojava da menadžer kvaliteta ili menadžer bilo kog sistema menadžmenta bude lice koje se, pored svojih redovnih obaveza, dodatno bavi i poslovima jednog ili više sistema menadžmenta za koje, po običaju, nema dovoljno ni vremena ni znanja. U takvim slučajevima se dešava da sistem funkcioniše samo formalno, bez stvarnog uticaja na poslovanje.

Uz pomoć saveta i učešća konsultanata koji stručno i profesionalno pristupaju ovom problemu i uz timski i sistemski rad sa zaposlenima, dobija se stvarna i aktivna primena sistema menadžmenta od strane zaposlenih, odnosno sistem menadžmenta koji se efikasno i ekonomično održava i unapređuje.

Održavanje, uz kontinualno unapređenje sistema menadžmenta je od suštinske važnosti za poboljšanje sveukupnog poslovnog procesa. U tom cilju, u skladu sa potrebama i željama klijenta, aktivno učestvujemo u obavljanju poslova i zadataka predstavnika rukovodstva, čime klijent dobija konsultanta koji je zadužen za celokupano uveden sistem. 


Osnovne aktivnosti na održavanju sistema menadžmenta su:


 • Analiza i ocena stanja postojećeg sistema,
 • Revizija dokumentacije sistema menadžmenta i stalno usaglašavanje kako sa važećom zakonskom regulativom, tako i sa najnovijim izdanjima međunarodnih standarda,
 • Obuka novozaposlenih za primenu i održavanje uvedenog sistema menadžmenta,
 • Pomoć u definisanju ciljeva i utvrđivanju aktivnosti koje je neophodno držati pod kontrolom u okviru sistema menadžmenta,
 • Pomoć u praćenju realizacije ciljeva i pokretanju odgovarajućih korektivnih i preventivnih mera,
 • Sprovođenje internih provera sistema menadžmenta,
 • Učešće u radu odbora za kvalitet,
 • Analiza podataka dobijenih primenom sistema menadžmenta kroz praćenje i merenje ključnih indikatora poslovanja,
 • Analiza zadovoljstva korisnika/kupaca,
 • Savetovanje i učestvovanje prilikom preispitivanja sistema menadžmenta od strane rukovodstva,
 • Priprema za godišnji nadzor sertifikacionog tela,
 • On-line konsultacije.

Oslonite se na naš profesionalizam, dozvolite sebi da napredujete i menjate se, a mi ćemo brinuti o vašem uspehu.
Institut iipp

Novosti

Klijenti o nama

Pošaljite zahtev za ponudu

Klijenti o nama

Naše reference