ISO standardi | Interne provere | Projekti

Institut za istraživanja i projektovanja u privredi

Kalendar obuka

Jun 2019. - Budva, Crna Gora


04-05. jun 2019.
Turizam i povezane usluge ISO 21401:2018

Predstavljamo ekološke,društvene i ekonomske zahteve za implementaciju sistema upravljanja održivošću smeštajnim ustanovama u sektoru turizma. Njegova primena se odnosi na bilo koji smeštajni objekat, bez obzira na vrstu, veličinu ili lokaciju.

Razumećete koji aspekti mogu biti kontrolisani od strane smeštajnih ustanova i kako se nad njima može vršiti uticaj. Postupci implementacije i internih provera rukovođene su poslovnim ciljevima, smanjenju troškova, poboljšavanjem odnosa između dobavljača i zajednice, poboljšavanjem imidža i ugleda poslovanja.
Prijava za ISO 21401:2018
Detaljnije informacije...


04-05. jun 2019.
Bezbednost i zdravlje na radu ISO 45001:2018

Ova obuka će podržati organizacije u naporima da primene nove zahteve standarda i razviju plan koji će im omogućiti nesmetan prelazak sa OHSAS 18001:2007 na ISO 45001:2018 razumevanjem promena i sagledavanjem njihovog uticaja u postojećem sistemu za upravljanje zdravljem i bezbednošću na radu.

Drugi dan kursa opredeljen je za davanje uputstava i praktično vežbanje planiranja i sprovođenja internih provera. Kurs obiluje praktičnim vežbama čiji je cilj osposobljavanje polaznika za praktično učešće u sprovođenju internih provera.
Prijava za ISO 45001:2018
Detaljnije informacije...


05-06. jun 2019.
Bezbednost hrane ISO 22000:2018

Razmatraju se zahtevi za sistem medadžmenta bezbednošću hrane (FSMS) koji direktno ili indirektno omogućavaju planiranje, primenu, sprovodjenje, održavanje i ažuriranje FSMS, sa ciljem da se obezbedi bezbednost proizvoda i usluga u skladu sa predviđenom upotrebom.

Revidirani ISO 22000:2018 prevazilazi klasične HACCP principe, povećavajući fokus na elementima rizika pri proizvodnji hrane, kako bi se lanac snabdevanja mogao šire sagledati (dva PDCA kruga deluju jedan u okviru drugog - pokrivajući sistem menadžmenta i principe HACCP-a definisane od strane Kodeksa).

Naučite kako da prilagodite vašu revizorsku tehniku da biste radili u skladu sa novim i izmenjenim zahtevima u ISO 22000:2018, odnosno saznajte kako da proveravate zahteve koji se odnose na strukturu visokog niva (HLS).
Prijava za ISO 22000:2018
Detaljnije informacije...


06-07. jun 2019.
Drumska bezbednost ISO 39001:2012

Predstavićemo zahteve za uspostavljanje sistema upravljanja bezbednošću drumskog saobraćaja (BDS) kako bi se organizacijama u sistemu drumskog saobraćaja omogućilo delovanje u smislu smanjenja poginulih i teško povređenih.

Naučite - kako da analizirate zahteve i klauzule ISO 39001: 2012 - kako sakupljati objektivne dokaze – kako izveštavati o nalazima revizije. Stecite veštine procene kako biste se pripremili za rešavanje različitih situacija u vezi sa internom proverom.
Prijava za ISO 39001:2012
Detaljnije informacije...


*Napomena: Obuke za interne proveravače se sprovode prema novim zahtevima standarda ISO 19011:2018 i organizovane su sa ciljem da se polaznici osposobe za samostalno obavljanje internih provera u svojim preduzećima radi pripreme za postupke sertifikacije i redovnog nadzora.

Novosti

Klijenti o nama

Pošaljite zahtev za ponudu

Klijenti o nama

Naše reference